¾E„¡”ºå½¹å ´RSSåQˆæ–°ç€æƒ…å ±åQ?/title> <link></link> <description>¾E„¡”ºå½¹å ´ã‹ã‚‰ã®æƒ…報をRSSで配ä¿?/description> <dc:date>2021-09-16 08:30:00+09:00</dc:date> <dc:creator></dc:creator> <dc:subject></dc:subject> <dc:rights>Copyright © Aya Town. All Rights Reserved.</dc:rights> <sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5327.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/5126.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/3010.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/5257.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3760.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/3478.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3544.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5295.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/syakaikyouiku/5296.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/2226.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/public/4624.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4583.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5273.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/mayor/5265.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5258.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5238.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5240.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/5231.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5223.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3928.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/2345.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5200.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/5186.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4918.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/5169.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/5171.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/4984.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/5004.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4385.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/5138.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/5157.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5144.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5139.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/1129.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/5123.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5092.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5091.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5087.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5085.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/5073.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/5065.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5063.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3690.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/2451.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/4953.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/4924.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4575.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4901.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/5321.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/3328.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4783.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/4745.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/4706.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/4698.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4682.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4668.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4611.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/public/3053.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/4559.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3901.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4527.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4441.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4506.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4138.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4099.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4176.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4083.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4086.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4066.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4060.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3784.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/4019.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4109.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4016.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4001.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/3996.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/3993.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/3980.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3956.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3791.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3907.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3790.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3701.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/0/3842.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3785.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3677.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/14/3682.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/3483.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/14/3244.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3507.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/garden/3490.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3550.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3499.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3465.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/4826.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/2371.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/3373.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3366.html" /> </rdf:Seq> </items> </channel> <!-- ENTRIES --> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5327.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5327.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-09-16T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/5126.html"> <title>¾E„¡”ºç«‹åœ°é©æ­£åŒ–計ç”ȝ­–定業務委­a—に係る公募型プロポヹ{‚¶ãƒ«ã®å®Ÿæ–½ã«ã¤ã„てåQˆå„ªå…ˆäº¤æ¸‰æ¨©è€…及ãÏx¬¡ç‚¹äº¤æ¸‰æ¨©è€…を決定しましたåQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/5126.html</link> <description></description> <dc:date>2021-09-13T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>å»ø™¨­èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/3010.html"> <title>入札¾iæžœ http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/3010.html 2021-09-13T00:00:00+09:00 財政èª?/dc:subject> 【締切間˜q‘】未来へつなぐ里山づくり゗÷ƒ³ãƒã‚¸ã‚¦ãƒ  http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/5257.html 2021-09-10T13:00:00+09:00 ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室 町関連施­a­ã®ä¼‘館情報 http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3760.html 2021-09-09T09:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 ¾iå©šæ–°ç”Ÿ‹z…R‚’応援しまã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/3478.html</link> <description></description> <dc:date>2021-09-06T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3544.html"> <title>定例è­îC¼šãƒ»è‡¨æ™‚議会お知らã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3544.html</link> <description></description> <dc:date>2021-09-03T13:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5295.html"> <title>旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5295.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³</description> <dc:date>2021-09-03T08:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/syakaikyouiku/5296.html"> <title>成年òq´éŞ引き下げ後の¾E„¡”ºæˆäh式についã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/syakaikyouiku/5296.html</link> <description></description> <dc:date>2021-09-02T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>½C¾ä¼šæ•™è‚²èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/2226.html"> <title>ゴミカレミ냀ー 9月分 http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/2226.html ,ゴミ収集カレミ냀ヹ{€€åQ™æœˆåˆ?/description> 2021-09-01T00:00:00+09:00 町民èª?/dc:subject> 広報あや(2021òq? http://www.thecoolermovie.com/site/public/4624.html ¾E„¡”ºåºƒå ±èª?/description> 2021-08-26T08:30:00+09:00 ¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒ¦ãƒã‚¹ã‚Ÿë‚¨ã‚Ÿëƒ‘ヹ{‚¯é€šä¿¡ http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4583.html 2021-08-26T08:00:00+09:00 ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室 旬の¾E¾ã©ã‚Œé‡Žè?認証リスãƒ?2021/8/23 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5273.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-08-23T10:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 感染症緊急対½{–についての町長メッゅRƒ¼ã‚?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/mayor/5265.html</link> <description></description> <dc:date>2021-08-20T09:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5258.html"> <title>求職者支援制åº?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5258.html</link> <description></description> <dc:date>2021-08-19T10:45:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5238.html"> <title>自然生態¾p»èìo業栽培管理記録簿 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5238.html 2021-08-11T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 農産物の審査情報 2021/08/11 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5240.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-08-11T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> ¾E¾ã®è‚–像プロジェクトåQˆä¹…木野々地区) http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/5231.html 2021-08-06T00:00:00+09:00 ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室 農産物の審査情報 2021/08/02 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5223.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-08-02T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºè­îC¼šã€€è­°æ±º¾iæžœã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3928.html 2021-07-29T10:00:00+09:00 è­îC¼šäº‹å‹™å±€ 消費½EŽå¼•ä¸Šã’分に係る地方消費½EŽåŽã®ä‹É途の公表 http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/2345.html 2021-07-26T00:00:00+09:00 財政èª?/dc:subject> 令和3òq?æœ?1日 農産物の受付情報 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/5200.html ¾E„¡”ºã€€ã…R‚“ものゅRƒ³ã‚ѝƒ¼ã€€é‡Žèœã€€å‡ø™·çŠ¶æ³ 2021-07-21T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症の流行に伴う後期高éŞ者医療保険料の減免についã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/5186.html</link> <description></description> <dc:date>2021-07-19T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4918.html"> <title>新型ゟ냭ナワクチãƒÏxŽ¥½E®ã®ãŠçŸ¥ã‚‰ã› http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4918.html 2021-07-15T16:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナワクチãƒÏxŽ¥½E®Web予約手順について http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/5169.html 2021-07-15T00:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症の媄éŸÑ«ã‚ˆã‚Šä»‹è­·ä¿é™ºæ–™ã®ç´ä»˜ãŒå›°é›£ãªæ–V¸ http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/5171.html 2021-07-14T00:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> 令和3òq?æœ?2日 農産物の受付情報 http://www.thecoolermovie.com/site/organicfarming/4984.html 2021-07-12T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºæ–°åž‹ã‚Ÿëƒ­ãƒŠäºˆé˜²æŽ¥½E®å®Ÿæ–½è¨ˆç”?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/5004.html</link> <description></description> <dc:date>2021-07-09T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4385.html"> <title>障がい者就労施­a­ç­‰ã‹ã‚‰ã®ç‰©å“ç­‰èª‰K”推進方針についã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4385.html</link> <description></description> <dc:date>2021-07-09T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/5138.html"> <title>農業者年金制度のæ”ÒŽ­£ã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/5138.html 2021-07-01T08:30:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€æ¢…雨の季½‹€ã®å†™çœŸå±• http://www.thecoolermovie.com/site/garden/5157.html 2021-07-01T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºæ–°åž‹ã‚Ÿëƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚ÒŽ„ŸæŸ“ç—‡¾RŠæ€¥å¯¾½{–失業者支援çàä»˜é‡‘について【ご案内ã€?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5144.html</link> <description></description> <dc:date>2021-07-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5139.html"> <title>¾E„¡”ºæ–°åž‹ã‚Ÿëƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚ÒŽ„ŸæŸ“ç—‡¾RŠæ€¥å¯¾½{–経済媄響事業者支援çàä»˜é‡‘について【ご案内ã€?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5139.html</link> <description></description> <dc:date>2021-07-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/1129.html"> <title>農業委員会の適正な事務実æ–?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/1129.html</link> <description>【あや】町の概要、自然生態系農業、産業と覛_…‰ã€ãƒªã‚üc‚¤ã‚¯ãƒ«æ”¿ç­–、行事ã€?/description> <dc:date>2021-06-30T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/5123.html"> <title>¾E„¡”ºæ–°åž‹ã‚Ÿëƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚ÒŽ„ŸæŸ“ç—‡¾RŠæ€¥å¯¾½{–学生等¾i¦ä»˜é‡‘について【ご案内ã€?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/5123.html</link> <description></description> <dc:date>2021-06-24T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>½C¾ä¼šæ•™è‚²èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5092.html"> <title>新規剉|¥­ã‚’応援します http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5092.html 2021-06-14T00:00:00+09:00 ¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> 住宅リフォームを補助しまã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5091.html</link> <description></description> <dc:date>2021-06-14T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5087.html"> <title>新婚ãƒÕd­è‚ŒÓ¦ä¸–帯の家賃を補助しまã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5087.html</link> <description></description> <dc:date>2021-06-14T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5085.html"> <title>若者・子育て世帯の新築住宅の固定資産税を免除します http://www.thecoolermovie.com/site/iju/5085.html 2021-06-14T00:00:00+09:00 町民èª?/dc:subject> 障がい福¼œ‰ã‚µãƒ¹{ƒ“わVƒ»éšœãŒã„児通所支援について http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/5073.html 2021-06-14T00:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> åQˆç§»ä½ç‰¹­a­ã‚µã‚¤ãƒˆåQ‰ç¶¾ç”ºã§æš®ã‚‰ã™ã€ã‚¨ã‚Ÿëƒ‘ヹ{‚¯ã§æš®ã‚‰ã™ã€€ http://www.thecoolermovie.com/site/iju/ 2021-06-11T00:00:00+09:00 ¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> ¾E‘Ö²³ã‚Ÿëƒ¼ã‚¹ï¼ˆãƒˆãƒ¬ãƒƒã‚­ãƒŸë‚°åQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/5065.html</link> <description></description> <dc:date>2021-06-02T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5063.html"> <title>¾E„¡”ºã®SNS公式アカウンãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/5063.html</link> <description></description> <dc:date>2021-06-02T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3690.html"> <title>国民健康保険½EŽã®æ¸›å…åQˆæ–°åž‹ã‚³ãƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚¹æ„ŸæŸ“症関連) http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3690.html 国民健康保険½EŽã®æ¸›å…åQˆæ–°åž‹ã‚³ãƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚¹é–¢é€£ï¼‰ 2021-05-25T00:00:00+09:00 町民èª?/dc:subject> è­îC¼šæ§‹æˆã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/2451.html 2021-05-07T18:00:00+09:00 è­îC¼šäº‹å‹™å±€ 町政だよã‚?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/4953.html</link> <description></description> <dc:date>2021-04-28T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/4924.html"> <title>½W¬å…«‹Æ¡ç¶¾ç”ºç·åˆé•·æœŸè¨ˆç”?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/4924.html</link> <description>【あや】町の概要、自然生態系農業、産業と覛_…‰ã€ãƒªã‚üc‚¤ã‚¯ãƒ«æ”¿ç­–、行事ã€?/description> <dc:date>2021-04-23T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4575.html"> <title>¾E¾ã®è‚–像プロジェクト http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4575.html 2021-04-19T00:00:00+09:00 ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室 ¾E¾ã®è‚–像プロジェクトåQˆå€‰è¼ªåœ°åŒºåQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/eco/4901.html</link> <description></description> <dc:date>2021-04-19T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>ユネわV‚³ã€€ã‚¨ã‚³ãƒ‘ーク推進室</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/5321.html"> <title>¾E„¡”ºé€šå­¦è·¯äº¤é€šå®‰å…¨ãƒ—ログラム http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/5321.html 2021-03-24T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> 舗装の個別施設­aˆç”»½{–定について http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/3328.html 2021-03-24T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºéšœãŒã„者活íwæŽ¨é€²è¨ˆç”…R®å…¬è¡¨ã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4783.html 2021-03-09T09:00:00+09:00 ¾Rå‹™èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルス対½{–・支援に関する要望‹zÕd‹• http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/4745.html 2021-02-08T17:00:00+09:00 è­îC¼šäº‹å‹™å±€ ‹‚®æž—の土地を取得したときは届出が必要です http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/4706.html ‹‚®æž—の土地を取得したときは届出が必要です 2021-01-22T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºã®æ£®æž—整備計甅R«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/4698.html</link> <description>‹‚®æž—æ•´å‚™­aˆç”»</description> <dc:date>2021-01-22T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4682.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症の町内初の感染者に関する町镗÷ƒ¡ãƒƒã‚»ãƒ¹{‚¸ http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4682.html 2021-01-15T19:00:00+09:00 ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€å†¬ã®å†™çœŸå±?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4668.html</link> <description></description> <dc:date>2021-01-13T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>å»ø™¨­èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4611.html"> <title>マイナンバーカードの健康保険­a¹{¨ã—ての利用についã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4611.html</link> <description></description> <dc:date>2020-12-24T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/public/3053.html"> <title>広報あやåQ?020òqß_¼‰ http://www.thecoolermovie.com/site/public/3053.html ¾E„¡”ºåºƒå ±èª?/description> 2020-11-26T08:30:00+09:00 ¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> 令和元年度森林環境譲与税のä‹É途の公表について http://www.thecoolermovie.com/soshiki/nourinsinkou/4559.html 2020-11-24T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 「新しい生活様式」の実践のお™å˜ã„ http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3901.html 2020-11-19T16:30:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> 令和3òq´åº¦ä¿è‚²æ‰€å…¥æ‰€ç”Œ™«‹æ›¸æ§˜å¼ã®ãƒ€ã‚¦ãƒ³ãƒ­ãƒ¼ãƒ‰ï¼ˆå­ã©ã‚‚・子育て) http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4527.html 【あや】町の概要、自然生態系農業、産業と覛_…‰ã€ãƒªã‚üc‚¤ã‚¯ãƒ«æ”¿ç­–、行事ã€?/description> 2020-11-01T00:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€¿U‹ã®å†™çœŸå±?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4441.html</link> <description></description> <dc:date>2020-10-08T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>å»ø™¨­èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4506.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症の媄éŸÑ«ã‚ˆã‚Šäº‹æ¥­åŽå…¥ãŒæ¸›ž®‘している中ž®äº‹æ¥­è€…等に対する固定資産½EŽã®è»½æ¸›æŽªç½®ã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4506.html 2020-10-01T00:00:00+09:00 町民èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºãŠã§ã‹ã‘バスカについã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/4138.html</link> <description></description> <dc:date>2020-08-24T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4099.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルス緊急対½{–休業要請支援金 http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4099.html 新型ゟ냭ナウイルわV€€¾E„¡”ºã€€ä¼‘業要請支援 時短営業 2020-08-19T00:00:00+09:00 ¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºæ–°åž‹ã‚Ÿëƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚ÒŽ„ŸæŸ“ç—‡¾RŠæ€¥å¯¾½{–失業者支援金¾i¦ä»˜é‡?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4176.html</link> <description>¾E„¡”ºã€€æ–°åž‹ã‚Ÿëƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚ÒŽ„ŸæŸ“症 ¾RŠæ€¥å¯¾½{– 失業者 支援 ¾i¦ä»˜é‡‘ ¾E„¡”ºã€€æ–°åž‹ã‚Ÿëƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚ÒŽ„ŸæŸ“症 ¾RŠæ€¥å¯¾½{– 失業者 支援 ¾i¦ä»˜é‡?/description> <dc:date>2020-08-19T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4083.html"> <title>宮崎県からの飲食店に対する休業等要請について http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4083.html 2020-07-30T19:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 県民の皆様への宮崎県からのお™å˜ã„ http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/4086.html 2020-07-30T00:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 【注意喚赗÷€‘新型コロナウイルス感染症に感染しないために http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4066.html 2020-07-24T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽŽ¥è§¦ç¢ºèªã‚¢ãƒ—リ「COCOA」についã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4060.html</link> <description></description> <dc:date>2020-07-13T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Rå‹™èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3784.html"> <title>マスクなどの寄贈ありがとうございます http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3784.html 2020-07-09T07:00:00+09:00 ¾E„¡”ºå›½åœŸå¼·é­åŒ–地域計ç”?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/4019.html</link> <description></description> <dc:date>2020-07-03T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>å»ø™¨­èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4109.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症に係る国民健康保険傷病手当金 http://www.thecoolermovie.com/soshiki/tyouminka/4109.html 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“ç—‡å‚ïL—…手当é‡?/description> 2020-07-01T00:00:00+09:00 町民èª?/dc:subject> マイナポイントの生끗边{¿ãŒé–‹å§‹ã•ã‚Œã¾ã—た http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/4016.html 2020-07-01T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€åˆå¤ã®å†™çœŸå±•ã€€ http://www.thecoolermovie.com/site/garden/4001.html 2020-06-26T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> 役場本庁舎への雨量計­a­ç½®ã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/soshiki/soumuka/3996.html 2020-06-25T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™èª?/dc:subject> òqÏxˆ31òq´åº¦åQˆä×o和元òq´åº¦åQ‰ä»‹è­¯‚·å“¡å‡¦é‡æ”¹å–„加½Ž—の実ç‹D報告について http://www.thecoolermovie.com/soshiki/hukusihokenka/3993.html 2020-06-23T08:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> お近くの農業用ため池についてご確認くださã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/kensetuka/3980.html</link> <description></description> <dc:date>2020-06-15T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>å»ø™¨­èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3956.html"> <title>「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポインãƒ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3956.html</link> <description></description> <dc:date>2020-06-02T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3791.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルわV®æ„ŸæŸ“拡大に伴う支援情å ×ƒ¸€è¦§ï¼ˆäº‹æ¥­è€…様向けåQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3791.html</link> <description></description> <dc:date>2020-05-29T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3907.html"> <title>クールビズの実施について http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3907.html 2020-05-22T17:00:00+09:00 è­îC¼šäº‹å‹™å±€ 新型ゟ냭ナウイルわV®æ„ŸæŸ“拡大に伴う支援情å ×ƒ¸€è¦§ï¼ˆç”ºæ°‘の皆様向け) http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3790.html 2020-05-15T19:30:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 特別定額¾i¦ä»˜é‡‘に関するお知らã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3701.html</link> <description></description> <dc:date>2020-05-15T19:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Rå‹™èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/0/3842.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症についての相談・受診の目å®?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/0/3842.html</link> <description></description> <dc:date>2020-05-13T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject></dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3785.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“ç—‡¾RŠæ€¥çµŒæ¸ˆå¯¾½{–の補正予算成立について http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3785.html 2020-05-11T16:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 新型ゟ냭ナウィルã‚ÒŽ„ŸæŸ“拡大に伴うDVの相談窓口の­a­ç½®ã«ã¤ã„て「DåQ¶ç›¸è«‡ï¼‹åQˆãƒ—ラスåQ‰ã€?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3677.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-29T07:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/14/3682.html"> <title>ゴールデミ낦ィーク期間の新型ゟ냭ナウイルス対½{–に関するお™å˜ã„ http://www.thecoolermovie.com/soshiki/14/3682.html 2020-04-28T00:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³å‹•ç”» http://www.thecoolermovie.com/site/garden/3483.html 2020-04-20T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> イベミ냈・行事の中止ãƒÕdšg期情å ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/14/3244.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-17T15:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3507.html"> <title>¾RŠæ€¥äº‹æ…‹å®£­a€ã®å¯¾è±¡æ‹¡å¤§ã‚’受けた宮崎県の対応(令和åQ’å¹´åQ”月åQ‘7日現在) http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3507.html 2020-04-17T00:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³ http://www.thecoolermovie.com/site/garden/ 2020-04-17T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€æ˜¥ã®å†™çœŸå±•ã€€ http://www.thecoolermovie.com/site/garden/3490.html 2020-04-17T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> 町税½{‰ã®çŒ¶äºˆåˆ¶åº¦ã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3550.html 2020-04-15T00:00:00+09:00 町民èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“拡大防止に伴うエコクリヹ{ƒ³ãƒ—ラザみやざきへの一般の斏V®ã”みの持ち込ãÑ«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3499.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-10T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3465.html"> <title>4æœ?日に宮崎市で新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“者が¼„ø™ªã•ã‚ŒãŸã“とに伴う寑ֿœã«ã¤ã„て http://www.thecoolermovie.com/site/covid19/3465.html 2020-04-04T00:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 ¾E„¡”ºå»ø™¨­å·¥äº‹ç™ºæ³¨­aˆç”»åQˆä×o和3òq´åº¦åQ”月åQ‘日珑֜¨åQ?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/4826.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/2371.html"> <title>¾E„¡”ºå»ø™¨­å·¥äº‹ç™ºæ³¨­aˆç”»åQˆä×oå’?òq´åº¦4æœ?日現在) http://www.thecoolermovie.com/soshiki/zaiseika/2371.html 2020-04-01T00:00:00+09:00 財政èª?/dc:subject> ¾E¾ã®æ‰‹ç´¬æŸ“織工房の秋å±Þqœžå’Œã•ã‚“が「三井ゴヹ{ƒ«ãƒ‡ãƒ³åŒ è³žã€ã®æœ€é«˜è³žã€Žã‚°ãƒ©ãƒ³ãƒ—リ』を受賞されましã?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/sougouseisakuka/3373.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-25T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¾Råˆæ”¿ç­–èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3366.html"> <title>令和2òq´ç¬¬1回綾ç”ø™­°ä¼šå®šä¾‹ä¼šã®è­°æ±ºçµæž?/title> <link>http://www.thecoolermovie.com/soshiki/gikaizimukyoku/3366.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-24T17:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <!-- /ENTRIES --> </rdf:RDF> <a href="http://www.thecoolermovie.com/">²ÝòìÉçÇøÔÚÏß¹Û¿´Ãâ·ÑÏÂÔØ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body>